Regulamin programu partnerskiego

Regulamin Programu partnerskiego

BG Profit

 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

w Programie partnerskim „BG Profit” w serwisie http://sklep.bglab.pl

 

§1. Definicje i założenia ogólne

1. Program „BG Profit” jest partnerskim programem prowizyjnym oferowanym przez firmę Becker Corporation Ltd. z siedzibą w Edynburgu (Szkocja), operatora serwisu „www.sklep.bglab.pl”,

2. Założenia programu „BG Profit” określono w §3 niniejszego regulaminu,

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto słowa "Partner", rozumie się przez to uczestnika zarejestrowanego w programie partnerskim BG Profit,

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto słowa "System", rozumie się przez to program informatyczny, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, znajdujący się pod adresem http://sklep.bglab.pl - nie wymagający instalacji na urządzeniu jego użytkownika,

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto słowa "Klient", rozumie się przez to podmiot, który na skutek działań Partnera dokonał zakupu za pośrednictwem wygenerowanego przez System indywidualnego linku afiliacyjnego Partnera, oraz nie korzystał nigdy z Systemu przed skorzystaniem z tegoż linku,

6. "Program" – rozumie się przez to Program partnerski „BG Profit”,

7. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określenia "Partner 1 poziomu", należy przez to rozumieć Partnera czerpiącego zyski prowizyjne z tytułu zakupów dokonywanych przez Klientów, na zasadach opisanych w §5, i/lub zyski z opisanej w §6 zależności afiliacyjnej z potencjalnie pozyskanymi przez niego Partnerami 2 i 3 poziomu, o których mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu,

8. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określenia "Partner 2 poziomu", należy przez to rozumieć Partnera który dokonał rejestracji w Programie partnerskim BG Profit, klikając w przypisany w Systemie do profilu Partnera 1 poziomu unikalny link polecający Program, prowadzący bezpośrednio do formularza rejestracyjnego. Partner ten czerpie zyski prowizyjne z tytułu zakupów dokonywanych przez Klientów, na zasadach opisanych w §5, na podstawie czego generuje profit Partnerowi 1 poziomu i/lub czerpie zyski z opisanej w §6 zależności afiliacyjnej z Partnerem 3 poziomu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, oraz zależności z potencjalnie pozyskanym Partnerem kolejnego poziomu,

9. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto określenie "Partner 3 poziomu", należy przez to rozumieć Partnera który dokonał rejestracji w Programie BG Profit, klikając w przypisany w Systemie do profilu Partnera 2 poziomu unikatowy link polecający Program, prowadzący bezpośrednio do formularza rejestracyjnego. Partner ten czerpie zyski prowizyjne z tytułu zakupów dokonywanych przez Klientów, na zasadach opisanych w §5, na podstawie czego generuje profit Partnerowi 1 i 2 poziomu i/lub czerpie zyski z opisanej w §6 zależności afiliacyjnej z potencjalnymi Partnerami kolejnych po sobie dwóch poziomów,

 

§2. Uczestnictwo w Programie

1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne,

2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie sklep.bglab.pl/partner oraz podać dane wymagane w formularzu,

3. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w systemie lub przekazać stosowną informację na adres email: contact@bglab.uk, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany, przy czym wiadomość e-mail nadana być musi być z zarejestrowanego w funkcjonalności systemu BG Profit adresu e-mail,

4. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami,

5. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania serwisu sklep.bglab.pl przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez Serwis materiałów reklamowych oraz indywidualnie generowanych przez System linków polecających.

§3. Założenia współpracy

1. Partner w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania serwisu odbiorcom treści: swoich serwisów lub swoich profilów znajdujących się w serwisach osób trzecich; swoim klientom lub partnerom handlowym. Celem powyższych działań jest aktywne korzystanie tych podmiotów z serwisu sklep.bglab.pl, przez które rozumie się dokonywanie zakupów oferowanych w Systemie produktów,

2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych, rozumianych jako dokonanie przez Klienta płatności za zakupy na rzecz sklep.bglab.pl, firma Becker Corporation Ltd. przyznaje wynagrodzenie prowizyjne na konto Partnera w Systemie,

3. W celu umożliwienia działań promocyjnych na rzecz „sklep.bglab.pl”, Partnerowi udostępniona zostaje funkcjonalność Systemu BG Profit, pozwalająca na:

a)       mierzenie efektywności działań promocyjnych,

b)       dostęp do materiałów promocyjnych,

c)       przegląd zysków prowizyjnych

§4. Obowiązki Partnera

1. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Serwisu i/lub usług świadczonych przez lub za pośrednictwem sklep.bglab.pl w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność,

2. Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki antyspamowej Serwisu,

3. Wynagrodzenia prowizyjne otrzymane przez Partnera w Programie pozostają w związku z działalnością Partnera. Wartość otrzymanego przez Partnera wynagrodzenia z tytułu partycypowania w Programie stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Partner ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. Na Partnerze ciąży wyłączny obowiązek opłacenia wszelkich podatków lub innych opłat wynikających lub powstałych w związku z uczestnictwem w Programie.

§5. Prowizja od sprzedaży bezpośredniej oraz rozliczenia

1. Od każdego zakupu Klienta w sklep.bglab.pl, zakończonego pełną zaksięgowaną wpłatą należności za zakupione produkty, Partner otrzymuje prowizję od ceny detalicznej, ustalonej przez sklep.bglab.pl na podstawie regularnego cennika, dostępnego na stronie każdego z produktów w ramach serwisu. Usługi nie objęte tym cennikiem oraz usługi wyłączone z Programu - nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń partnerskich,

2. Rozliczenie prowizji będzie następowało raz na miesiąc. Dniem rozliczeniowym będzie 15 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, tj. każdy 15 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca, 15 sierpnia, 15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia,

3. Aby odblokować możliwość wypłaty zgromadzonych na koncie Partnera środków, Partner musi uzbierać kwotę przynajmniej 150 PLN lub jej równowartość w obcych walutach przeliczoną zgodnie z kursem średnim NBP na pierwszy dzień miesiąca. Przekroczenie progu 150 PLN jest jednorazowym wymogiem,

4. Jakiekolwiek zwroty pieniężne, wynikające z rezygnacji Klienta z korzystania z Systemu, wynikające ze złożonych przez Klienta reklamacji lub innych sytuacji, w tym także z sytuacji losowych, skutkować będą odjęciem równoważnej kwoty prowizji od sumy zgromadzonej na koncie Partnera. Jeśli prowizja ze sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, jej wartość zostanie odjęta od płatności w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli prowizja należna Partnerowi w kolejnym okresie rozliczeniowym nie będzie wystarczająca by pokryć koszty odjętej prowizji, jej wartość zostanie odjęta od płatności w kolejnych okresach rozliczeniowych,

5. Wypłaty prowizji dla Partnerów następują na podany podczas rejestracji Partnera numer konta bankowego,

6. Koszty dostawy zamówionych przez Klienta produktów, nie są objęte prowizją należną Partnerowi.

7. Stawki prowizji 1 poziomu (od sprzedaży bezpośredniej) określono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu - Tabeli stawek prowizyjnych.

 

 

§6. Dodatkowe poziomy prowizyjne - prowizja 2 i 3 poziomu

 

1. W przypadku otrzymania prowizji z tytułu zakupu dokonanego przez Klienta pozyskanego przez dowolnego Partnera na zasadach opisanych w §5, jeżeli istnieją Partnerzy dwóch poziomów nad nim, dla których to ten Partner jest Partnerem 2 lub 3 poziomu, to otrzymują oni prowizję 2 lub 3 poziomu odpowiednio. Stawki tych prowizji określono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu - Tabeli stawek prowizyjnych.

 

§7. Czas obowiązywania programu

 

1. Czas trwania Programu jest nieograniczony, sklep.bglab.pl może jednak w każdym czasie zakończyć Program,

2. Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w funkcjonalność Systemu „BG Profit” adresu e-mail. Usunięcie z funkcjonalności Systemu Partnera, nastąpi wraz z zamknięciem bieżącego okresu rozliczeniowego, a wszystkie zebrane środki zostaną Partnerowi wypłacone w terminie 21 dni od zamknięcia tego okresu. §5 „Prowizja i Rozliczenia”, stosuje się odpowiednio.

§8. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. Sklep.bglab.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu „BG Profit” bez podania przyczyny,

2. Operator serwisu sklep.bglab.pl nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:

a)       za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony sklep.bglab.pl, jak i Serwisu,

b)       za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach korzystania z Programu,

c)       w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych nie zostanie zarejestrowana,

d)       za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.

3. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków sklep.bglab.pl wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez sklep.bglab.pl) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także wypłatę należności na rzecz Partnera.

4. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:

a)       podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji, a także nieterminowej aktualizacji,

b)       wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,

c)       pobierania opłat od wpłat z kont w systemie sklep.bglab.pl, należących do Partnera lub podmiotów powiązanych,

d)       działania na szkodę firmy Becker Corporation Ltd., a w tym sklep.bglab.pl,

e)       naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. W razie:

a)       usunięcia z Programu z winy Partnera,

b)       uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści

sklep.bglab.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat z Programu.

6. Sklep.bglab.pl w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawek prowizyjnych. Zmiany będą publikowane na stronach każdego z produktów w ramach serwisu sklep.bglab.pl, oraz dostępne w Załączniku nr 1 do tego regulaminu.

§9. Polityka prywatności oraz używanie plików cookies

1. Administratorem danych osobowych Partnera jest Becker Corporation Ltd. z siedzibą w Edynburgu (Szkocja)

2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.

3. Dane zbierane podczas rejestracji to: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres konta bankowego na które będą wypłacane zarobki partnera.

4. Sklep.bglab.pl może udostępnić dane Partnera tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Na stronie Programu są używane pliki cookie.

6. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Systemu.

7. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.

§10. Postanowienia końcowe

1. Sklep.bglab.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz wszelkich załączników. Zmiany będą publikowane na stronie: LINK

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Becker Corporation Ltd – operatora „sklep.bglab.pl”.

4. Ta wersja regulaminu obowiązuje od dn. 26.02.2017 r.

 

 

Latest Blog
23 Oct 2016
  Prozdrowotne właściwości jodu Wpływ pierwiastkó...
14 Aug 2016
Triadenum fraseri – roślina lecznicza o silnych właściwościa...